Sie sind hier

Wahlprogramm DP Sandweiler vir d'Gemengewahlen vum 8 Oktober 2017

  • Wahlprogramm DP Sandweiler
  • Wunnen a Liewen zu Sandweiler
  • Mobilitéit
  • Schoul a Kannerbetreiung
Details

 

Virwuert

’DP, « Demokratesch Partei », Sandweiler setzt sech mat Wäitsiicht  vir d’Zukunft vun eiser Gemeng an, wann Dir, léif Biergerinnen a Bierger, hir Äert Vertraue bei de Wahle vum 8. Oktober 2017 schenkt.
Déi 3 Leitmotiver vun der DP hirem kommunale Wahlprogramm - « Wunnen, Mobilitéit, Kanner » - si grad elo an eiser Gemeng méi aktuell ewéi jee.
D’Gemeng Sandweiler huet e grousst Entwécklungspotential, dat an der Zukunft endlech effektiv am Intressi vun eiser Bevëlkerung sollt entwéckelt ginn.

 

 

WUNNEN A LIEWEN ZU SANDWEILER.

D’Situatioun vu Sandweiler kënnt méi nohalteg genotzt ginn :

● Wéinst der Proximitéit zum Fluchhafen huet eis Gemeng eng besonnesch Verantwortung  fir déi wirtschaftlech Entwécklung op lokalem, regionalem an nationalem Niveau.
De Fluchhafe mat senge ville Betriber ass de facto de gréissten Employeur am Land.
● Och d’Proximitéit zur Stad Lëtzebuerg ass wichteg.
Dës Ëmstänn hunn engersäits e positiven Afloss op eis Gemeng, se stellen d’Gemengeresponsabel awer op där anerer Säit viru grouss Erausfuerderungen.
Eng wäitsiichteg Planung op Gemengeniveau ass d’Basis  fir eng gesond Gemeng.
● D’absolut Prioritéit  fir d’DP Sandweiler huet d’Analys vum Ist-Zoustand vun eiser Gemeng.
● Déi wichtegst Aufgab ass d’Iwwerschaffe vum allgemenge Bebauungsplang (PAG) an dem
Duerfentwécklungsplang (PDC).
● Déi Pläng déi virleie sinn iwwer 20 Joer al an net méi gesetzméisseg.
● D’Ausschaffe vum neie PAG muss am Virfeld mat alle Bierger diskutéiert ginn, net zulescht  fir laang an deier Prozesser viru Geriicht ze verhënneren.
● D’DP Sandweiler erënnert drun, dass eis Gemeng  flächeméisseg eng vun deene klengsten (772 Ha) am Land ass.

Firwat geléngt et den aktuelle Gemengeverantwortlechen net,  fir eis Gemeng uerdentlech ze plangen ?
● Dat beschte Beispill  fir feelend Panung sinn d’Ofwaasserkanäl, déi bal ni un déi nei Wunngebidder ugepasst gi sinn.
● D’Konsequenze si bekannt: Verschidde Quartiere ginn déi lescht Zäit regelméisseg bei staarkem Reen iwwerschwemmt.
● Mir si gewëllt e Bilan iwwer d’Kanalnetz duerch en onofhängegen Expert an Optrag ze ginn,
 fir esou eng objektiv Léisung  fir de Problem
ze garantéieren.
D’Moossname  fir d’Verkéierssécherheet ze erhéije sinn net mat leschter Konsequenz ëmgesat ginn.
● Beispill : Näischt ass gemaach gi  fir d’Verkéierssituatioun vun den Employéeë bei der Cargolux an an der Aktivitéitszone « im Rolach » ze verbesseren,  fir datt si hir Aarbechtsplaz mam ëffentlechen Transport oder zu Fouss sécher erreeche kënnen, dat obschonns sech de Gemengerot eestëmmeg
 fir Moossname staark gemaach hat.
● Dat selwecht gëllt  fir d’« rue de la Vallée ». (Stengegepad)
● Firwat net méi Stroosse behënnertegerecht maachen ? (rue Lentz Trottoir)
Am Duerfzentrum wëll d’DP iwwer « shared space » diskutéieren.
Et ass wichteg, dass d’Gemeng an déi staatlech Instanze kloer an däitlech matenee schwätzen.
Huet den aktuelle Schäfferot eppes  fir d’Zesummeliewe gemaacht ?
Sinn Treffpunkten ageriicht ginn ?
Huet den aktuelle Schäfferot eppes gemaach wat Sandweiler méi lieweswäert mécht ?

 

BEI DER MOBILITÉIT MUSS EPPES GESCHÉIEN – FIR D’SANDWEILER BIERGER A FIR D’SANDWEILER GESCHÄFTSWELT.

 

Et gi vill Méiglechkeete fir et besser ze maachen am Beräich vun der Mobilitéit :
Nei Vëlospisten, nei Foussweeër, nei Busarrêten oder  firwat net gläich e Gemengebus.
D’DP wëll dovir eng Mobilitéitsetude
an Optrag gi  fir d’Situatioun als e Ganzt ze kucken.
D’DP schwätzt sech géint Dauerparker vun auswäerts am ëffentleche Raum aus an ass  fir en
« Awunnerparken » mat Vignette.

 

SCHOUL A KANNERBETREIUNG.

 

Och d’Schoul- an d’Kannerbetreiung leien der DP Sandweiler um Häerz.

Fir d’DP ass et onlogesch, eng zweet Schoul op engem anere Standuert wëllen opzeriichten. D’Grënn
déi  fir esou e Bau am Quartier « in den Jéchtstecker » schwätzen, bleift déi aktuell Majoritéit (CSV/LSAP) der Bevëlkerung schëlleg. Dobäi kënnt nach, dass dëse Quartier dem Trafic net gewuess ass. Berechnungen no kéinten et 400 zousätzlech Verkéiers-Mouvementer den Dag ginn !
Firwat brauche mir eng nei Schoul, wann zu Sandweiler zënter Jore keng nei Wunngebidder genehmegt gi sinn ? Et kënnt duervir an der nächster Zäit zu kengem Zouwuess vu Schoulkanner.
D’DP wëll alleguerten d’Fakte kennen ier eng nei Schoul gebaut gëtt.
Am Fall wou sech erausstellt, dass weider Schoulinfrastrukturen néideg sinn, huet d’DP sech nach ëmmer  fir den Ausbau vum aktuelle Schoulcampus « um Weier » ausgeschwat.
Eng aner Fro : Firwat sinn am Budget 2017 2.600.000 Euro  fir den Ëmbau vum Gemengenhaus virgesinn ?
Mir fannen dëse Projet absolut iwwerflësseg.